21:21 – Význam

, Author

Jistě musíte vidět na hodinkách zrcadlový čas 06:06 a věřte nebo ne, není to věc náhody. Díky zrcadlovému času 21:21 se váš anděl strážný snaží upoutat vaši pozornost, aby vám poslal zprávu.

Co znamená zrcadlový čas 21:21? Objevte poselství, které pro vás má váš anděl strážný.

Pokud se vám již několikrát stalo, že jste viděli tento zrcadlový čas 21:21, pak není pochyb o tom, že vám váš anděl strážný chce poslat zprávu. Na co čekáte? Objevte poselství, které pro vás váš anděl má.

Hodina 21:21 má pozitivní smysl, jste pro člověka velmi důležití, ale neuvědomujete si to, protože vaše mysl je velmi zaujatá materiálními aspekty vašeho života.

Proto je čas zaměřit se a věnovat pozornost lásce a lidem, kteří jsou vám blízcí. Pokud se objeví nějaké rodinné problémy, zachovejte klid, protože máte možnost je pozitivně ovlivnit.

Zrcadlová hodina 21:21 – obecný význam

Zrcadlová hodina 21:21 vám říká, abyste začali více pracovat a soustředili se na své povinnosti. Lidé, kteří mají vysoké sebevědomí, jsou zodpovědní za svůj život a tváří v tvář obtížím zaujímají aktivní a ne pasivní roli.

Hledají způsoby, jak je vyřešit, místo aby se obviňovali nebo hledali někoho, kdo jejich problémy vyřeší. Kromě toho bojují za dosažení svých cílů sami, aniž by čekali, že jim k nim pomůže jiná osoba nebo osud.

Tito lidé, kteří převzali odpovědnost za svou existenci, si více věří a jsou na život lépe připraveni, takže jejich sebevědomí se bude dále zvyšovat.

Naopak lidé, kteří nepřevzali odpovědnost za své činy, se cítí být obětí druhých a naříkají nad svou smůlou. Nemá kontrolu nad svým vlastním životem, protože ho sám odevzdal druhým.

Když se mu tedy nedaří, může vždy někoho obvinit, ale nikdy nemůže mít pocit, že má moc změnit nebo zlepšit svou existenci.

Chceme-li začít žít zodpovědně, je třeba si přiznat, že nám nikdo nepřijde na pomoc, kdykoli budeme něco potřebovat.

Jakmile přijmeme, že zodpovědnost za náš život spočívá v nás samých, staneme se aktivnějšími a schopnějšími a díky této prosté skutečnosti se zvýší naše sebeúcta.

Přijetí zodpovědnosti za svůj život znamená být zodpovědný za svá rozhodnutí a činy, za svůj čas, za svou práci, za péči o své tělo, za své osobní vztahy a za to, jak se k nim chováme, za smysl své existence, za své emoce a myšlenky…

Nakonec mějte na paměti, že ne všechno můžeme v životě ovládat. Mohou nastat náhodné události, za které nemůžeme převzít odpovědnost.

Jak obviňování se z událostí, které nemůžeme ovlivnit, tak nepřijetí odpovědnosti za skutečnosti, které ovlivnit můžeme, povede ke snížení našeho sebevědomí. Musíte vědět, které věci na mně závisí a které ne, abyste si dokázali udržet vyrovnané sebevědomí.

Co znamená 21*21 z duchovního hlediska?

Číslo 21 je zkombinováno z čísel 2 a 1.

Číslo 21 je zkombinováno z čísel 2 a 1. Číslo 2 může být symbolizováno DVĚMA HASTAMI nebo VESICÍ PISCIS, „svatou mandlí“, průsečíkem dvou kruhů, která je zároveň znázorněním ženy, Matky, Měsíce a Ženy, ženské energie, trpělivosti, spolupráce, jemnosti, intuice, poddajnosti, mateřství, družnosti.

Podle posvátné symboliky mandle, která vzniká na průsečíku dvou kruhů (nebe a země), také představuje dvojku, symbolizuje také vagínu.

Dvojka je číslem intelektu a zdrojem duševního početí. Je to také číslo pasivních a vnímavých lidí. Většina z nich je klidná, milá, laskavá, organizovaná a svědomitá. I když nejsou ctižádostiví, dosáhnou všeho, co chtějí, ale vždy jen přesvědčováním, nikdy ne silou nebo prolamováním bariér.

Dalším rysem lidí s tímto číslem je neustálé váhání, tj. tendence odkládat důležitá rozhodnutí z jakéhokoli důvodu. Muž poznává, že má partnerku, a nyní ukazuje na sebe a na ni, přičemž tuto myšlenku znázorňuje dvěma klacky zapíchnutými do země. Je to číslo polarit: život-smrt, slunce-měsíc, den-noc, vše, co je duální a co tvoří vesmír.

V některých náboženstvích může číslo 1 také odhalovat božství, jedinečného Boha. Tento symbol individuality je však také brán jako zobrazení samotného člověka, neboť stojící, vzpřímená lidská bytost je obrazem čísla. Je také podobiznou mýtu o prvním člověku, Adamovi.

Tato představa jedinečnosti je spojena s rolí vůdce, a tudíž s mocí, silou a ambicemi. Protože je první a dává vzniknout ostatním číslům, je jednička spojena také s objektivitou a úspěchem.

2121 v numerologii

Číslo 21 je dalším číslem nejvyšší numerologické důležitosti, symbolizuje dokonalost, celistvost a všemocnou jednotu. Poslední očíslovaný list tarotu je „Svět“, dvacátá první velká arkána, a symbolizuje expanzi evoluce, neboť samotný tarot je tvořen trojicemi a septimami, což dává číslu 21 svrchovanou syntetickou hodnotu. Odpovídá celku toho, co se projevuje, tedy světu, výsledku trvalého tvůrčího působení.

Arkána 21 symbolizuje celek světa a člověka. Alchymisté považovali hermafrodita za symbol tohoto dokonalého spojení, neboť byl odrazem čísla 21, jelikož ženská 2 se nacházela na levé straně vedle mužské 1, která zaujímala pravou stranu a společně tvořily onen velký celek, který představuje číslo 21.

Karta El Mundo má obvykle uprostřed ženský nebo hemafroditní znak a v každém ze 4 rohů vždy najdeme 4 cherubíny z Ezechielova vidění. Ústřední postava je vždy nahá a má levou nohu zkříženou za pravou, která zůstává vzpřímená, což je jasná narážka na alchymistický symbol síry. Tato postava představuje božský oheň a srdce Velkého tajemství.

Obklopující koruna představuje přírodu, ale také symbolizuje korunu, která je dána zasvěcenci, když se naučí ovládnout 4 strážce a dosáhnout zjevené Pravdy. Cherubíni představují živly, světy, síly a roviny, které opouštějí ohnivý a božský střed všeho života.

V Bibli je 21 symbolem dokonalosti a zralosti. Symbolizuje božskou moudrost: „Zrcadlo věčného světla, které ve své čistotě protíná a proniká veškerou milost“. Bible toto číslo zmiňuje v souvislosti s něčím nesmírně důležitým. V Knize moudrosti je uvedeno 21 rysů moudrosti.

Kdo dokázal zvnitřnit 21 aspektů popsaných v této knize, mohl se domnívat, že dosáhl plnoletosti v duchovní rovině. Stejně jako v mnoha jiných případech Bible silně respektuje vše, co souvisí s vědou numerologie: kapitola, kde Kniha moudrosti těchto 21 aspektů postupně vypráví, nemohla být jiná než kapitola sedmá.

Na začátku článku jsme 21 označili za číslo, které odráží syntézu. S číslem 21 souvisí mnoho raketových a míčových sportů. Stejný stolní tenis se hraje každý set na 21 bodů. Po dosažení 21 končí mnoho her a střetnutí, je to číslo, které označuje konec. Kdo dosáhne 21, vyhrává.

Číslo 21 odpovídá číslu století, které právě prožíváme, podle západního kalendáře. Existuje však ještě jedna jednadvacítka, o které dal kalendář hodně mluvit a díky níž se prodaly miliony knih. Mám na mysli slavný 21. prosinec 2012, který podle většiny odborníků znamenal konec světa podle mayského kalendáře. Po celý rok 2012 se nemluvilo o ničem jiném, dokud nenastal 22. prosinec a … něco jiného motýl.

Číslo 21 souvisí s názvem globální agendy. To znamená, že Agenda 21 má strukturu, která se počínaje globální úrovní specializuje zcela pyramidálním způsobemČíslo 21 je však také číslem, kterým papež František pokřtil svůj televizní kanál Orb 21. Jde o „čistý“ kanál předávání hodnot, který je určen rodině a který může dítě sledovat v kteroukoli denní dobu. A především „kanál, který plní papežova přání“, jak tvrdí jejich současní manažeři, kteří, jak by to mohlo být jinak, všichni patří společnosti Telefónica. Bůh je stvořil a oni se dávají dohromady.

V minulosti bylo číslo 21 spojováno s vojenskou službou a dosažením plnoletosti. Ale doba se mění a vojenská služba už není v módě, nikdo ji už nepraktikuje. Tehdy si všichni Španělé, kterým bylo 21 let, hráli na vojáky, prošli pod španělskou vlajkou a přísahali věrnost, aniž by věděli, že Bosna a Afghánistán na ně čekají s otevřenou náručí.

Co se týče plnoletosti, stává se, že v poslední době jako by se počasí zrychlilo takovým způsobem, že děti v 11 letech už střílejí rakety. Žijte a uvidíte.

Článkem věnovaným číslu 21 končíme numerologický rozbor čísel, která jsou součástí velké rodiny velkých arkán. Profesor Lester ve svých kurzech numerologie věnoval zvláštní pozornost vysvětlení symbolického významu obsaženého v těchto číslech. Některá čísla, která umožňují, že „dole je jako nahoře“.

Co dělat, když uvidíte 21:21?“

Když se něco nepovede, co znamená převzít odpovědnost? Znamená to, že prostě přijmete vinu za to, že se vám něco nepovedlo, místo abyste ji svalovali na někoho jiného?“

Pokud si to myslíte, promluvme si o velmi pozitivním chování, které popisuje, co znamená převzít odpovědnost za důsledky svých činů.

Logicky řečeno, když se stane chyba nebo vznikne problém, je třeba nejprve identifikovat, co se děje, a uvědomit si, jakou roli v situaci člověk hraje.

Po analýze problému se zodpovědný člověk zaměří na hledání řešení a jeho realizaci.

Tváří v tvář chybě je nejpohodlnější svalit vinu na druhého. Když ne všechno, tak na jedné straně.

Ale takový postup, kromě toho, že škodí osobním vztahům, znamená vzdát se vlastní moci jednat.

Ano, ten druhý to možná dobře zvoral. Jde jim o to, abyste uznali svůj podíl, když je téma vystaveno společné analýze, a abyste čelili důsledkům svého jednání.

Zodpovědný člověk má však více než na hře na obviňování zájem na nápravě situace a samozřejmě na tom, aby viděl, čím může ze své strany přispět k její nápravě.

Člověk, který přijímá svou odpovědnost, se nezasekne na „není to fér“, když věci nejdou tak, jak by si přál. Pozoruje, co se stalo, a snaží se udělat svůj díl práce, jak nejlépe umí.

Pokud jde o řešení problému, zaměřuje se odpovědný člověk jen na to, kde má moc jednat; jen na to, co může změnit. Nemá smysl ztrácet čas aspekty, které nemáte pod kontrolou nebo vlivem, jako jsou například rozhodnutí, která mohou učinit jiní.

Zodpovědný člověk analyzuje situaci, rozpozná svou chybu, zkoumá řešení, zůstává u těch, která má v rukou… A podniká další krok: vykonává svá rozhodnutí.

Podnikejte kroky bez záruky, že vaše plány budou fungovat. A pokud by v nejhorším případě opět udělal něco špatně, znovu se na situaci podívá objektivně a hledá řešení, jak se dostat dopředu.

Shrnutí

Není s jistotou známo, kdy se zrcadlo objevilo v životě člověka, pravdou je, že se vyskytuje od nejstarších dob starověku, kdy ještě neexistovala historie, jen temné vzpomínky, příběhy a fantastické legendy.

Ačkoli pro toto materialistické století je zrcadlo pouze předmětem běžného a každodenního použití, pro lidi těchto dávných civilizací mělo také náboženský a magický účel a používalo se mnoha různými způsoby. Zrcadlové hodiny jsou tu od toho, aby vám poradily a nasměrovaly vás správným směrem, proto jim naslouchejte, pokud chcete, aby se vám dařilo co nejlépe.

Sponzorováno:

Ezoicreportovat tento inzerát

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.