Enhedsomregner

, Author

Billede

Mol

Alle stoffer består af atomer eller molekyler. I kemi er det vigtigt at måle deres mængder nøjagtigt. Molekylet bruges til at udtrykke mængderne af reaktanter og produkter i kemiske reaktioner. Mole, symbol mol, er SI-enheden for stofmængden. Et mol indeholder præcis 6,02214076×10²³ elementære enheder. Dette tal er den faste numeriske værdi af Avogadro-konstanten NA, når den udtrykkes i enheden mol-¹, og kaldes Avogadro-tallet. Stofmængden, symbol n, i et system er et mål for antallet af specificerede elementære enheder. En elementær enhed kan være et atom, et molekyle, en ion, en elektron, en hvilken som helst anden partikel eller specificeret gruppe af partikler.

Avogadro-konstanten NA = 6,02214076×10²³ mol-¹

Med andre ord er mol den stofmængde, der i masse er lig med den samlede masse i atomare masseenheder af stoffets atomer eller molekyler multipliceret med Avogadro-konstanten eller Avogadro-tallet. Mole som måleenhed for stofmængde er en af de syv basisenheder i det internationale enhedssystem (SI). Dens symbol er mol. Et mol rent kulstof-12 har en masse på præcis 12 gram.

Molarmasse

Molarmassen er en fysisk egenskab, som er defineret som et stofs masse divideret med stofmængden i mol. Med andre ord er det massen af et mol af et bestemt stof. I SI er enheden for molarmassen kg/mol. Kemikere udtrykker dog næsten altid molarmasser i g/mol for nemheds skyld.

Molarmasse = gram/mol

Brænding er en exotermisk kemisk redoxreaktion med høj temperatur

Brænding er en exotermisk kemisk redoxreaktion med høj temperatur

Molarmasser for grundstoffer og forbindelser

Forbindelser er stoffer, der består af flere forskellige atomer, som holdes sammen af kemiske bindinger. For eksempel er følgende stoffer, som kan findes i ethvert køkken, forbindelser:

 • salt (natriumklorid) NaCl
 • sukker (saccharose) C₁₂H₂₂₂O₁₁₁
 • eddike (eddikesyreopløsning) CH₃COOH

Elementernes molarmasse i gram pr. mol er numerisk lig med deres atommasse i forenede atommasseenheder (u) eller dalton (Da). Forbindelsers molarmasse er lig med summen af molarmasserne for de atomer, der udgør forbindelsen. For eksempel er den molare masse af vand (H₂O) ca. 1 × 2 + 16 = 18 g/mol.

Molekylmasse

Billede

Molekylmasse (ældre navn molekylvægt) er massen af et molekyle beregnet som summen af massen af hvert atom i molekylet ganget med antallet af atomer af det pågældende element i molekylet. Molekylmasse er en dimensionsløs størrelse, der numerisk er lig med molarmassen. Selv om molekylære og atomare masseværdier er dimensionsløse, angives de i enheden dalton (Da) eller unified atomic mass unit (u), som omtrent svarer til massen af en enkelt proton eller neutron og numerisk svarer til 1 g/mol.

Beregning af molarmassen

Den molare masse af et stof beregnes ved hjælp af tre trin:

 • Findelse af atommasserne for grundstoffer i det periodiske system.
 • Tælle antallet af atomer af hvert grundstof i forbindelsen.
 • Find den molare masse ved hjælp af beregning af summen af atomvægten af de atomer, der udgør forbindelsen, ganget med deres antal.

Lad os f.eks. beregne den molare masse af eddikesyre

CH₃COOH

Den indeholder:

 • 2 atomer kulstof
 • 4 atomer brint
 • 2 atomer ilt

Nu beregnes:

 • Kulstof C = 2 × 12.0107 g/mol = 24.0214 g/mol
 • Hydrogen H = 4 × 1.00794 g/mol = 4.03176 g/mol
 • Oxygen O = 2 × 15.9994 g/mol = 31.9988 g/mol
 • Molarmasse = 24.0214 + 4.03176 + 31.9988 = 60.05196 g/mol

Vores lommeregner laver den samme udregning. Du kan indtaste formlen og tjekke.

Denne artikel er skrevet af Anatoly Zolotkov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.