Cesiumfluoroaluminaatti

, Author

JAKSO 1. TUNNISTETIEDOT

Tuotteen nimi: Cesiumfluoroaluminaatti

Tuotenumero: Kaikki sovellettavat American Elements -tuotekoodit, esim. CS-FAL-02 , CS-FAL-03 , CS-FAL-04 , CS-FAL-05

CAS-numero: 138577-01-2

Aineen tunnistetut käytöt: Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Toimittajan tiedot:
American Elements
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: +1 310-208-0551
Fax: +1 310-208-0351

Hätäpuhelinnumero:
Kotimaan, Pohjois-Amerikka: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

JAKSO 2. VAAROJEN TUNNISTETIEDOT

Aineen tai seoksen luokitus
GHS-luokitus 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
Akuutti myrkyllisyys, Suun kautta(kategoria 3), H301
Ihonsyövyttävyys(kategoria 1B), H314
Seurava silmävaurio(kategoria 1), H318
GHS-etikettielementit, mukaan lukien varoituslausekkeet
Piktogrammi

Korroosio - GHS05 Kallo ja ristiluu - GHS06

Merkkisana
Vaara
Vaaralauseke(t)
H301
Myrkyllistä nieltynä.
H314
Aiheuttaa vakavia ihopalovammoja ja silmävaurioita.
Varoituslauseke(t)
P260
Ei saa hengittää pölyä tai sumua.
P264
Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270
Ei saa syödä, juoda tai tupakoida tuotetta käytettäessä.
P280
Pitäkää suojakäsineitä/suojavaatetusta/ silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P301 + P310
JOS NIELEE: Soita välittömästi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P301 + P
330 + P331
JOS NIELTYY: Huuhtele suu. ÄLÄ aiheuta oksentelua.
P303 + P361 + P353
JOS IHOLLE (tai hiuksiin): Poista/ Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele iho vedellä/ suihkulla.
P304 + P340
JOS HENGITETTY: Siirretään uhri raittiiseen ilmaan ja pidetään levossa hengityksen kannalta mukavassa asennossa.
P305 + P351 + P338
JOS SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua.
P310
Soita välittömästi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P321
Erikoishoito (ks. tämän etiketin täydentävät ensiapuohjeet).
P363
Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
P405
Säilytä lukitussa tilassa.
P501
Hävitä sisältö/säiliö hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen.
Haitat, joita ei ole luokiteltu muulla tavoin (HNOC) tai jotka eivät kuulu GHS-luokituksen piiriin
Heikko fluorivetyä vapauttava aine

JAKSO 3. TOIMENPITEET. KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA

Aineet
Formula: AlCs2F5
Molekyylipaino: 387.78 g/mol
CAS-numero: 138577-01-2

JAKSO 4. KOHTA. ENSIAPUTOIMENPITEET

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset ohjeet
Konsultoi lääkäriä. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote paikalla olevalle lääkärille.
Mene pois vaaralliselta alueelta.
Fluorivetyhapon (HF) palovammat vaativat välitöntä ja erikoistunutta ensiapua ja lääketieteellistä hoitoa. Oireet voivat viivästyä jopa 24 tuntia HF-pitoisuudesta riippuen. Vedellä tapahtuvan dekontaminaation jälkeen fluoridi-ionin tunkeutumisesta/imeytymisestä voi aiheutua lisävahinkoja. Hoito on suunnattava fluoridi-ionin sitomiseen sekä altistumisen vaikutuksiin. Ihoaltistuksia voidaan hoitaa 2,5-prosenttisella kalsiumglukonaattigeelillä, jota toistetaan, kunnes palaminen lakkaa.
Vakavammat ihoaltistukset saattavat vaatia ihonalaista kalsiumglukonaattia lukuun ottamatta digitaalisia alueita, ellei lääkärillä ole kokemusta tästä tekniikasta, koska lisääntynyt paine voi aiheuttaa kudosvaurioita. Imeytymistä voi tapahtua helposti kitalakeen alapuolella olevien alueiden kautta, ja se on otettava huomioon dekontaminaatiota tehtäessä. Fluori-ionin imeytyminen voidaan estää nielemistapauksissa antamalla tajuissaan oleville uhreille maitoa, pureskeltavia kalsiumkarbonaattitabletteja tai piimämaitoa. Tiloja, kuten hypokalsemiaa, hypomagnesemiaa ja sydämen rytmihäiriöitä on seurattava, koska niitä voi esiintyä altistumisen jälkeen.
Jos hengitettynä
Jos hengitettynä, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos ei hengitä, anna tekohengitystä. Ota yhteys lääkäriin.
Jos ihokosketukseen joutuu
Vaihda saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Pese pois saippualla ja runsaalla vedellä. Vie uhri välittömästi sairaalaan. Ota yhteys lääkäriin.
Ensimmäinen hoito kalsiumglukonaattitahnalla.
Silmäkosketuksen sattuessa
Huuhdo huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja ota yhteys lääkäriin.
Jatka silmien huuhtelua kuljetuksen aikana sairaalaan.
Nielemisen sattuessa
Älä aiheuta oksentelua. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Huuhtele suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet
Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset on kuvattu merkinnöissä (ks. kohta 2) ja/tai kohdassa 11
Huomautus tarvittavasta välittömästä lääketieteellisestä hoidosta ja erityiskohtelusta
Ei ole tietoja saatavilla

JAKSO 5. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Sammutusaineet
Kelvolliset sammutusaineet
Käytä vesisuihkua, alkoholinkestävää vaahtoa, kuivakemikaalia tai hiilidioksidia.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei tietoja saatavilla
Neuvoja palomiehille
Käyttäkää itsenäistä hengityslaitetta palontorjuntaa varten tarvittaessa.
Lisätietoja
Ei tietoja saatavilla

JAKSO 6. PALONTORJUNTATOIMENPITEET. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja menettely hätätilanteessa
Käyttää hengityssuojainta. Vältettävä pölyn muodostumista. Vältettävä höyryjen, sumun tai kaasun hengittämistä. Huolehdittava
riittävästä ilmanvaihdosta.
Evakuoi henkilöstö turvallisiin tiloihin. Vältä pölyn hengittämistä.
Henkilökohtaisesta suojautumisesta katso kohta 8.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estä vuotaminen tai läikkyminen, jos se on turvallista. Älä päästä tuotetta viemäriin.
Ensulkemis- ja puhdistusmenetelmät ja -aineet
Kerää ja järjestä hävittäminen pölyä aiheuttamatta. Lakaise ja lapioi. Säilytetään sopivissa, suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.
viittaukset muihin kohtiin
Hävittämisestä katso kohta 13.

JAKSO 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Turvallista käsittelyä koskevat varotoimet
Välttäkää iho- ja silmäkosketusta. Vältettävä pölyn ja aerosolien muodostumista.
Varmistettava asianmukainen poistoilmanvaihto paikoissa, joissa muodostuu pölyä.
Varotoimenpiteet ks. kohta 2.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan lukien mahdolliset yhteensopimattomuudet
Säilytettävä säiliö tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
Erityinen käyttötarkoitus (erityiset loppukäyttötapa(t))
Jaksossa 1 mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi ei ole muita erityisiä käyttötarkoituksia

LUETTELO KOHTA 8. VARASTOINTIPÄÄSTÖT. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖNSUOJAIMET

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN
Tarkoituksenmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Välttää kosketusta ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.
Henkilökohtaiset suojavarusteet
Silmien/kasvojen suojaus
Kasvosuojus ja suojalasit Käytä silmiensuojauslaitteita, jotka on testattu ja hyväksytty asiaankuuluvien viranomaisstandardien, kuten NIOSH:n (USA) tai EN 166:n (EU), mukaisesti.
Ihonsuojaus
Käsittele käsineillä. Käsineet on tarkastettava ennen käyttöä. Käytä asianmukaista käsineiden riisumistekniikkaa (koskematta käsineen ulkopintaan) välttääksesi ihokosketuksen tämän tuotteen kanssa.
Hävitä saastuneet käsineet käytön jälkeen sovellettavien lakien ja hyvien laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Pese ja kuivaa kädet.
Vartalon suojaus
Kokonaisvaltainen kemikaaleilta suojaava puku, Suojavarustetyyppi on valittava vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan tietyllä työpaikalla.
Hengityksensuojaus
Mikäli riskinarviointi osoittaa, että ilmaa puhdistavat hengityssuojaimet ovat tarkoituksenmukaisia, käytä kokokasvohengityssuojainta tyyppiä N100 (US) tai tyypin P3 (EN 143) hengityssuojainpatruunoita teknisten hallintakeinojen tukena. Jos hengityssuojain on ainoa suojauskeino, käytä kokokasvohengityssuojainta. Käytä hengityssuojaimia ja komponentteja, jotka on testattu ja hyväksytty asianmukaisten viranomaisstandardien, kuten NIOSH:n (USA) tai CEN:n (EU) mukaisesti.
Ympäristön altistumisen hallinta
Estä lisävuodot tai -vuodot, jos se on turvallista. Älä päästä tuotetta viemäriin.

SECTION 9. 423 -436 °C (793 -817 °F)
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Ei tietoja saatavilla
Liekkahduspiste
N/A
Haihtumisnopeus
Ei tietoja saatavilla
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)
Ei tietoja saatavilla
Ylempi/alempi syttyvyys- tai räjähdysraja
Ei tietoja saatavilla
Höyrynpaine
Ei tietoja saatavilla
Höyryntiheys
Ei tietoja saatavilla
Relatiivinen tiheys
3.700 g/cm3
Vesiliukoisuus
Ei tietoja saatavilla
Jakaantumiskerroin: Ei tietoja saatavilla
Syttymislämpötila
Ei tietoja saatavilla
Hajoamislämpötila
Ei tietoja saatavilla
Hajoamislämpötila
Ei tietoja saatavilla
Viskositeetti
Ei tietoja saatavilla
Räjähdysvaaralliset ominaisuudet
Ei tietoja saatavilla
Hapettumisominaisuudet
Ei tietoja saatavilla
Muuta turvallisuustietoa
Ei tietoja saatavilla

JAKSO 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavilla
Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa suositelluissa varastointiolosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tietoja saatavilla
Vältettävät olosuhteet
Ei tietoja saatavilla
Yhteensopimattomat materiaalit
Kovat hapettavat aineet, rikkihappo, typpihappo
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tulipalo-olosuhteissa muodostuvat vaaralliset hajoamistuotteet.Vetyfluoridi, Vetyjodidi, Cesium/cesiumoksidit
Muut hajoamistuotteet-ei tietoja saatavilla
Tulipalon sattuessa: katso kohta 5

JAKSO 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Akuutti myrkyllisyys
Ei tietoja saatavilla
Hengitettynä: Ei tietoja saatavilla
Kuolleen aineen kautta: Ei tietoja saatavilla
Ei tietoja saatavilla
ihon syövyttävyys/ihoärsytys
Ei tietoja saatavilla
vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ei tietoja saatavilla
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei tietoja saatavilla
Kasvainsolujen perimän perimää vaurioittava vaikutus
Ei tietoja saatavilla
Syöpää aiheuttava vaikutus
IARC:
Ei tämän tuotteen ainesosaa esiintynyt pitoisuuksina, joissa se oli yli tai yhtä suuri kuin 0.1 % on tunnistettu
IARC:n toimesta todennäköiseksi, mahdolliseksi tai vahvistetuksi syöpää aiheuttavaksi ihmiselle.
NTP:
Ei tämän tuotteen ainesosaa, jonka pitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0.1 % on tunnistettu
tunnetuksi tai odotettavissa olevaksi syöpää aiheuttavaksi NTP:n toimesta.
OSHA:
OsaHA:
OsaHA ei ole tunnistanut yhtään tämän tuotteen komponenttia, joka esiintyy vähintään 0,1 %:n pitoisuuksina, syöpää aiheuttavaksi tai mahdolliseksi syöpää aiheuttavaksi.
Reproduktiivinen myrkyllisyys
Ei tietoja saatavilla
Ei tietoja saatavilla
Myrkyllisyys erityisille kohde-elimille -kertaluonteinen altistuminen
Ei tietoja saatavilla
Myrkyllisyys erityisille kohde-elimille -kertaluonteinen altistuminen
Ei tietoja saatavilla
Hengityksen aiheuttama vaara
Ei tietoja saatavilla
Lisätiedot
RTECS: Ei saatavilla
Fluoridi-ioni voi alentaa seerumin kalsiumpitoisuutta aiheuttaen mahdollisesti kuolemaan johtavan hypokalsemian.
Yskä, hengenahdistus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu
Vatsan toimintahäiriöt – Ihmisten todistusaineistoon perustuen
Vatsan toimintahäiriöt – Ihmisten todistusaineistoon perustuen

JAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOAJAKSOA12. EKOLOGISET TIEDOT

Myrkyllisyys
Ei tietoja saatavilla
Kestävyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavilla
Biokertyvyyspotentiaali
Ei tietoja saatavilla
Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja. käytettävissä
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT/vPvB-arviointia ei ole saatavilla, koska kemikaaliturvallisuusarviointia ei vaadittu/ei tehty
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavilla

JAKSO 13. HÄVITTÄMISKÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Jätteenkäsittelymenetelmät
Tuote
Tarjoa ylijäämäliuokset ja kierrätykseen kelpaamattomat liuokset luvan saaneelle jätteenkäsittelyyhtiölle.
Ota yhteys luvan saaneeseen ammattimaiseen jätteenkäsittelypalveluun tämän materiaalin hävittämiseksi.
Luota tai sekoita materiaali palavaan liuottimeen ja polta jälkipolttimella ja pesurilla varustetussa kemikaalipolttolaitoksessa.
Saastunut pakkaus
Hävitä käyttämättömänä tuotteena.

JAKSO 14. KULJETUSTIEDOT

”UN-numero
DOT, ADN, IMDG, IATA
N/A
UN oikea kuljetusnimi
DOT, ADN, IMDG, IATA
N/A
Kuljetuksen vaaraluokka(t)
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Luokka
N/A
Kuljetuksen vaaraluokka(t)
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA
Kuljetuksen vaaraluokka(t)
N/A
Kuljetuksen vaaraluokka:
N/A
Käyttäjiä koskevat erityiset varotoimet
N/A
Kuljetus irtolastina MARPOL73/78 -yleissopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
N/A
Kuljetus/Lisätiedot:
DOT
Meren pilaantumisen vaaraa aiheuttavat aineet (DOT):
Nro

JAKSO 15. SÄÄDÖSPOHJAISET TIEDOT

Ainetta tai seosta koskevat erityiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset/lainsäädäntö
GHS-merkintäelementit
Tuote on luokiteltu ja merkitty 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
Vaara-aiheiset piktogrammit
GHS07
Merkintäsana
Varoitus
Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet
H302 Haitallista nieltynä.
H315 Aiheuttaa ihoärsytystä.
H319 Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä.
H335 Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Varoituslausekkeet
P261
Vältettävä pölyn/huurun/kaasun/sumun/höyryjen/höyryjen/sumun hengittämistä.
P280
Käyttää suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja ne on helppo poistaa. Jatka huuhtelua.
P304+P340
JOS HENGITETÄÄN: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hengitysmukavuus yllä.
P405
Varastoi lukitussa tilassa.
P501
Hävitä sisältö/säiliö paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten säädösten mukaisesti.
Kansalliset säädökset
Kaikki tämän tuotteen aineosat on lueteltu Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston Toxic Substances Control Act Chemical substance Inventory -luettelossa.
Kaikki tämän tuotteen aineosat on lueteltu Kanadan Non-Domestic Substances List -luettelossa (NDSL).
SARA Section 313 (erityiset myrkyllisten kemikaalien luettelot)
Ainetta ei ole lueteltu.
California Proposition 65
Prop 65 – Kemikaalit, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää
Ainetta ei ole lueteltu.
Prop 65 – Kehitysmyrkyllisyys
Ainetta ei ole lueteltu.
Prop 65 – Kehitysmyrkyllisyys, naisille
Ainetta ei ole lueteltu.
Prop 65 – Kehitysmyrkyllisyys, miehille
Ainetta ei ole lueteltu.
Tietoa käyttörajoituksista:
Vain teknisesti pätevien henkilöiden käyttöön.
Muut määräykset, rajoitukset ja kieltosäännökset
Erittäin erityistä huolta aiheuttava aine (SVHC) REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
Ainetta ei ole lueteltu.
Valmistuksessa, markkinoille saattamisessa ja käytössä on noudatettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 67 artiklan ja liitteen XVII mukaisia rajoituksia.
Ainetta ei ole lueteltu.
Recha-asetuksen liite XIV (edellyttää käyttölupaa)
Ainetta ei ole lueteltu.
Kemiallisen turvallisuuden arviointi:
Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole tehty.

JAKSO 16. MUUT TIEDOT

Turvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti. Yllä olevien tietojen uskotaan olevan paikkansapitäviä, mutta niiden ei ole tarkoitus olla kaiken kattavia, ja niitä on käytettävä vain ohjeellisina. Tämän asiakirjan tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, ja ne soveltuvat tuotteeseen asianmukaisten turvatoimien osalta. Ne eivät muodosta takuuta tuotteen ominaisuuksista. American Elements ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat käsittelystä tai kosketuksesta edellä mainitun tuotteen kanssa. Katso laskun tai pakkausselosteen kääntöpuolelta myyntiehtojen lisätiedot. COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. LISENSSI MYÖNNETTY RAJOITTAMATTOMIEN PAPERIKOPIOIDEN VALMISTAMISEEN VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.