Lze předpovědět, jak dlouho bude operace trvat?

, Author

Předpovídat délku trvání chirurgického zákroku je trochu jako předpovídat délku sportovního klání. I když například můžete znát průměrnou dobu trvání profesionálního basketbalového zápasu, není možné na minutu přesně vědět, jak dlouho bude trvat další zápas. A stejně jako basketbalový zápas, který je po 48 minutách nerozhodný, může i chirurgický případ dojít do prodloužení, pokud si neočekávané nálezy vynutí změnu chirurgického postupu, která si vyžádá čas navíc.

Na druhou stranu může být doba trvání chirurgického případu kratší než obvykle. K tomu může dojít, pokud je krvácení neobvykle slabé nebo pokud jsou veškeré potřebné vybavení, zásoby a lidská činnost dokonale synchronizovány, takže během operace nedochází k žádným prostojům. Pokud budeme pokračovat v analogii se sportem, můžeme to přirovnat k tomu, že rozhodčí neodpískají žádný faul a trenéři nežádají o oddechový čas, který by prodloužil zápas.

Náhodná povaha trvání případu

Pacienti a personál operačního sálu (OR) by měli přijmout pravdu, že trvání chirurgického případu je stochastické (neboli náhodné, z řeckého slova Στόχος pro „cíl“ nebo „odhad“), což je termín, který označuje, že další stav je určen jak předvídatelnými činnostmi procesu, tak náhodným prvkem.

To je v příkrém rozporu s naší preferencí uvažovat deterministicky; věřit, že s dostatkem informací bychom mohli předvídat budoucnost a odhadnout tak trvání případu s přesností na minuty. Doba trvání případu je definována jako doba od „kola dovnitř“ (kdy je pacient přivezen do místnosti) do „kola ven“ (kdy pacient opouští místnost). Délku trvání případu tak mohou ovlivnit nechirurgické faktory, jako je doba potřebná k podání anestezie před incizí, doba potřebná k zavedení katétru do močového měchýře nebo doba probuzení z anestezie po uzavření incize. Vzhledem k tomu, že tyto neoperační faktory tvoří malou část celkové doby trvání případu a jsou v rámci jednoho typu operace konstantní, studie, které se zabývají dobou trvání operace, obvykle ztotožňují dobu trvání případu s dobou trvání operace.

Předvídání doby trvání případu

Předvídání doby trvání případu s větší přesností by zvýšilo spokojenost pacienta a chirurga tím, že by se zkrátila doba čekání vzhledem k plánované době zahájení, jak byla pacientovi sdělena. Správné plánování případů by také mohlo pomoci snížit množství času, kdy případy v seznamu operačních sálů probíhají po plánované době ukončení (často označované jako „nadměrně využitý čas operačního sálu“), což je nezbytné pro maximalizaci efektivity operačního sálu.

Není to nutně to, jak rychlý nebo včasný je chirurg nebo sál, ale variabilita trvání případů, která ovlivňuje personální obsazení operačního sálu. Existují rychlí chirurgové, kteří jsou předvídatelně rychlí, a pomalí chirurgové, kteří jsou předvídatelně pomalí. Někteří chirurgové, ať už rychlí nebo pomalí, dodržují plán a jiní ne. Obě situace umožňují naplánovat vhodný počet sester a délku jejich směn tak, aby odpovídaly případům na operačním sále. To je z ekonomického hlediska optimální. Na druhou stranu, pokud je rychlý chirurg u několika případů pomalý nebo pomalý chirurg ještě pomalejší, celý operační den se protáhne. To může zatížit jak personál přidělený k danému operačnímu sálu, tak další zdroje, jako je například radiografické vybavení, potřebné například pro jiný případ na jiném operačním sále.

Případy se snadněji předvídatelnou dobou trvání zahrnují standardizované operace nebo specializace, které operují povrch těla nebo končetiny, jako je hysterektomie, oprava kýly nebo cystoskopie Naopak obtížně předvídatelné případy jsou složitější, nestandardní operace, jako jsou operace rakoviny nebo velké nitrobřišní výkony. Čím delší je operace, tím nižší je přesnost odhadu délky trvání případu.

Čím vyšší je podíl „snadno předvídatelných“ případů na operačním sále (například v ambulantním chirurgickém centru provádějícím jednoduché zákroky), tím přesnější bude celkově plán operačních sálů. Naopak ve fakultních nemocnicích, kde se provádí mnoho složitých a neobvyklých operací, bude celková přesnost predikce nižší.

Chyba predikce. Chyba predikce se rovná skutečné době trvání od „wheels in“ do „wheels out“ nového případu (obvykle snadno zjistitelná z informačního systému operačního sálu) minus původní odhad chirurga (je-li k dispozici). Údaje každého chirurga o délce trvání minulého případu mohou tomuto chirurgovi pomoci upravit odhady pro nové případy s ohledem na složitost případu. Tímto způsobem lze zlepšit přesnost předpovědi délky trvání chirurgického případu oproti odhadům jednotlivých chirurgů nebo informačního systému operačního sálu.

Metody odhadu délky chirurgického případu

 • Odhad chirurga. Někteří chirurgové důsledně zkracují své odhady délky trvání případu, protože mají příliš málo přiděleného operačního času a potřebují „vměstnat“ své případy do přiděleného operačního času. Výsledkem je, že odhady těchto chirurgů jsou v průměru příliš krátké.

 • Jiní chirurgové mají tendenci záměrně nadhodnocovat délku trvání případu, aby si udrželi kontrolu nad přiděleným operačním časem nebo přístup k němu, takže pokud se objeví nový případ od jiného chirurga, jejich operační čas není uvolněn, aby umožnil rezervaci nového případu. Výsledkem je, že jejich průměrné odhady jsou zde příliš dlouhé.

 • Analýza historických délek trvání případů.

 • Použití odhadu chirurga v kombinaci s historickými údaji k vytvoření nových odhadů.

 • Úprava podle složitosti případu (jednoduchý, průměrný nebo složitý).

 • Kombinace všech výše uvedených možností.

Několik komplikujících faktorů může narušit schopnost přesně předpovědět, jak dlouho bude konkrétní chirurgický případ trvat. Patří mezi ně následující:

 • Málo vhodných historických případů je k dispozici, na nichž lze založit odhad pro nový případ.

 • Statistická rozdělení doby trvání chirurgických případů nesledují normální (zvonovitou) křivku.

 • Předpověď délky trvání případu na základě „rezervační mnemotechniky“ je ze své podstaty chybná, protože i když jsou potřebné pomůcky a nástroje podobné, operační postupy se liší.

Těmito 3 komplikujícími faktory se budeme zabývat podrobněji.

Příliš málo historických případů

Hlavními překážkami přesného plánování jsou široká škála různých prováděných výkonů a velký počet chirurgů, kteří pracují ve většině nemocnic. Kombinace těchto dvou skutečností znamená, že přibližně u poloviny případů naplánovaných na operačních sálech v nemocnicích ve Spojených státech v kterýkoli pracovní den bylo v předchozím roce provedeno pouze 5 nebo méně případů stejného typu zákroku a stejným chirurgem. Vzhledem k tak malému počtu případů v databázi je u mnoha případů obtížné určit průměrnou dobu trvání.

Jak je možné, že existuje tak málo historických případů, na kterých lze založit odhadovanou dobu trvání nového případu? Ačkoli odpověď nemusí být intuitivní, jedním ze způsobů, jak tento koncept ilustrovat, je zeptat se kteréhokoli vedoucího operačního sálu, kolik preferenčních karet (které specifikují typ chirurgického zákroku a konkrétního chirurga) existuje v jeho nemocnici. Typické číslo pro operační sál středně velké nemocnice je asi 4000 preferenčních karet. Pokud taková nemocnice provede přibližně 12 000 případů ročně, na jednu preferenční kartu připadají v průměru právě 3 případy, které jsou k dispozici pro získání historických údajů o odhadované době trvání nového případu daného typu.

Jinou metodou, jak zjistit počet opakovaných případů chirurga v konkrétní nemocnici, je analýza údajů z počítačového informačního systému operačních sálů nemocnice. Pro každý případ provedený v jednom roce byl retrospektivně zjištěn počet předchozích případů (stejného typu zákroku provedeného stejným chirurgem) ve 2 zařízeních: lůžkovém chirurgickém oddělení fakultní nemocnice a ambulantním chirurgickém centru. Protože chirurg a chirurgický zákrok jsou 2 nejdůležitější faktory určující dobu operace, byly případy seskupeny, pokud se jednalo o stejný typ zákroku a byly provedeny stejným chirurgem.

„Zákrok“ byl definován kódem (kódy) podle současné procedurální terminologie (CPT). Kód CPT je pětimístné číslo udržované Americkou lékařskou asociací, určené k jednotnému sdělování informací o zákrocích plátcům. Pokud měl chirurgický zákrok více než 1 kód CPT, byla tato sada kódů použita k jeho charakterizaci jako jedinečného zákroku. Kód CPT nebo kombinace kódů CPT pro daný chirurgický zákrok odráží, co bylo pacientovi provedeno na operačním sále. Například pokud byla fakoemulzifikace a aspirace katarakty a zavedení nitrooční čočky provedena v rámci jednoho případu, počítala se kombinace těchto výkonů jako jeden výkon pro odhad trvání případu.

Každý výkon byl pak kombinován s chirurgem. Například všechny případy jednostranné totální náhrady kolenního kloubu provedené chirurgem „Jones“ byly seskupeny dohromady. Operace totální náhrady kolenního kloubu provedené chirurgem „Smith“ byly seskupeny zvlášť. Třetí skupinu tvořily například oboustranné totální náhrady kolenního kloubu provedené chirurgem „Jonesem“. Další skupina zahrnovala laparoskopické cholecystektomie provedené chirurgem „Adamsem“. Laparoskopická cholecystektomie, která zahrnovala také biopsii jater, by byla seskupena zvlášť, protože tato kombinace těchto dvou výkonů definuje jiný chirurgický případ.

Analýza pro lůžkový chirurgický soubor odhalila, že u 37 % nově plánovaných případů nebyly v předchozím roce provedeny vůbec žádné případy stejného typu zákroku a stejným chirurgem. V ambulantním chirurgickém centru byla predikce obtížná u 28 % případů, protože v předchozím roce nebyly provedeny žádné případy stejného typu zákroku a stejným chirurgem (tabulka 1)

. Historické údaje o chirurgických případech (stejný chirurg, Stejný postup)

Předchozí případy dostupné pro odhad trvání nových případů (předcházející rok) Terciární chirurgické pracoviště Ambulantní chirurgické centrum
žádný 37% 28%
Více než 4 36% 48%
Více než 8 26% 39%
Více než 18 12% 28%

V terciárním lůžkovém chirurgickém oddělení, bylo 225 chirurgy provedeno 11 579 případů 5156 různých zákroků, přičemž medián ± kvartil operačních časů byl 2.5 ± 1,2 hodiny. v průběhu roku bylo provedeno celkem 7217 kombinací zákroku a chirurga. V ambulantním chirurgickém centru bylo provedeno 4842 případů 1608 různých zákroků 160 chirurgy s mediánem ± kvartilem operačních časů 1,1 ± 0,5 hodiny. v ambulantním chirurgickém centru bylo během tohoto roku provedeno celkem 2245 kombinací zákroku a chirurga.

Chirurgové obvykle plánují více než 1 případ na sál. Při sérii po sobě jdoucích případů je pravděpodobnost, že alespoň 1 z těchto případů bude chirurgický zákrok, který chirurg v poslední době neprováděl (takže nejsou k dispozici žádné historické údaje), ještě vyšší. Jeden opožděný případ z několika případů na denním seznamu v daném operačním sále může nepříznivě ovlivnit celý denní plán.

Analýzou historických údajů pro případy se stejným chirurgem a postupem můžeme posoudit nejistotu odhadu. Jinými slovy, doba trvání případu má pravděpodobnostní rozdělení v tom smyslu, že očekávaná doba trvání případu není bodová hodnota, ale pravděpodobnostní odhad. Informativnější odpověď na otázku „Kolik času zbývá do konce?“ by tedy mohla znít například takto: „Existuje 67% pravděpodobnost, že případ bude dokončen do 90 minut“. To je podobný přístup, jaký se používá při oznamování předpovědi počasí.

Statistická rozdělení časů případů nesledují zvonovou křivku

Problém je samozřejmě v tom, že časy operačních případů nejsou rozděleny po zvonové křivce. Rozdělení jsou často zkosená doprava a ohraničená vlevo od rozdělení určitou minimální potřebnou dobou. V důsledku toho neobvykle dlouhé případy (odlehlé hodnoty) nafukují průměrnou odhadovanou dobu trvání případu (obrázek).

Obrázek. Doba trvání pro různé případy plánované jako totální náhrada kolenního kloubu (včetně revizí). Měl by se jako odhad pro další plánovaný případ brát průměr nebo medián?

I když je pro odhad trvání k dispozici mnoho předchozích případů, případy stále končí později, než je jejich plánovaný čas ukončení, a to z důvodu variability operačních časů mezi všemi takovými případy. Tento poznatek lze vysvětlit, pokud vezmeme v úvahu pravotočivou křivku na obrázku, která zobrazuje operační časy pro danou kombinaci postupu a chirurga. Zvýšení počtu předchozích případů umožňuje přesnější odhad centrální tendence nebo středu křivky. Průměrná doba, kterou chirurgové dokončí se zpožděním, je však ovlivněna převážně variabilitou neboli šířkou křivky.

Pokud je například skutečný medián ± kvartilová odchylka operačních časů u totálních náhrad kolenního kloubu provedených chirurgem „Jones“ 2,0 ± 1,0 hodiny, může zvýšení počtu předchozích případů použitých k odhadu operačního času budoucího případu zlepšit přesnost odhadovaného mediánu z 1,8 hodiny na 1,9 hodiny. Toto zlepšení přesnosti odhadovaného mediánu o 0,1 hodiny by nemělo žádný významný vliv na včasnost výkonu ve srovnání s vlivem kvartilové odchylky 1,0 hodiny.

Vzhledem k pravé šikmosti údajů o délce trvání případů zahrnují alternativy analýzy historických údajů o délce trvání případů:

 • Ořezaný průměr (odstraňte odlehlé hodnoty v dolních 10 % a horních 10 %);

 • Medián, protože minimalizuje vliv neobvykle dlouhých případů (odlehlých hodnot) na odhad; nebo

 • Geometrický průměr, který se vypočítá vydělením součtu přirozených logaritmů trvání případů počtem předchozích případů a následným použitím exponenciály.

Doby trvání případů u ostatních plánovaných operací mají různá statistická rozdělení, což brání jednoduchému použití průměrné doby trvání případů v minulosti. Jedním z příkladů této svízelné situace je Whippleův zákrok (pankreatoduodenektomie). Přibližně v polovině těchto případů je břicho otevřeno a zjistí se, že rakovina slinivky je neresekabilní, takže případ trvá přibližně 2 hodiny. Ve druhé polovině případů trvá operace 6 hodin, protože nádor je resekabilní. Vezmeme-li v úvahu průměrnou dobu trvání dvou scénářů (2 hodiny a 6 hodin), informační systém operačního sálu rezervuje 4 hodiny pro nově naplánovaný Whippleův zákrok, což je doba, která nikdy nebude správná.

Z toho vyplývá, že zprůměrování historických údajů o době trvání případu nezvyšuje přesnost předpovědi pro nově naplánovaný případ tak, jak bychom si mysleli nebo doufali. Tento jev byl zcela jasně prokázán zprávami z mnoha zařízení, která zakoupila informační systémy pro operační sály, aby řešila chronické stížnosti na nepřesné plánování případů, jen aby zjistila, že po zavedení takového systému není plán operačních sálů vnímán jako přesnější.

Jak odhadnout trvání případu bez předchozích podobných případů. Dilema, jak odhadnout trvání případu, když bylo v poslední době provedeno jen málo podobných případů, lze řešit několika způsoby. Počet historických případů, z nichž lze vycházet při předpovědích, lze zvýšit použitím údajů z více let, což však představuje riziko, že starší doba trvání operace může být zkreslena jinými proměnnými (např. křivkou učení chirurga nebo zavedením nových operačních technik). Slučování podobných kódů CPT za účelem zvýšení množství historických údajů je nepraktické, protože zákroky s kódy CPT, které se liší pouze v poslední (páté) číslici, mají různou dobu trvání případu. Například vitrektomie (67108) trvá o více než hodinu déle než sklerální spona (67107).

Shromáždění údajů o délce trvání případu z několika nemocnic by mohlo zvýšit velikost databáze, z níž by bylo možné vycházet při předpovědích. Studie 4 akademických lékařských center, která poskytla údaje o celkem 200 401 případech, zjistila, že pokud byl zákrok v některém zařízení prováděn poprvé, byl stejný zákrok předtím proveden (alespoň jednou) v 1 nebo více z ostatních 3 zařízení pouze ve 13 % až 25 % případů.

Pokud nejsou k dispozici historické časové údaje pro nový případ, je použití průměrné doby trvání podobných případů (stejný plánovaný zákrok) provedených jinými chirurgy stejně přesným (nezkresleným a přesným) prediktorem jako jiné, sofistikovanější metody analýzy dat. Prakticky nejjednodušší je však často použít odhad rezervačního chirurga.

Předpovídání délky trvání případu pomocí „rezervační mnemotechniky“ je chybné

V nemocnici se často počítá více různých typů zákroků a případů jako 1 případ, když je případ zavolán do kanceláře plánování operačního sálu. K tomu dochází proto, že požadovaný spotřební materiál, nástroje a operační zásobníky mohou být podobné, i když se operační postup liší. Některé nemocnice používají pro seskupování takových případů „mnemotechniky“, což je metoda, jak informovat personál operačního sálu, co si má připravit na další den. Vzhledem k různorodosti chirurgických postupů seskupených pod jednu takovou mnemotechniku je předpovídání délky trvání případu na základě rezervační mnemotechniky ze své podstaty chybné. Tabulka 2 ilustruje rozmanitost torakotomických výkonů zaúčtovaných pod několika různými názvy chirurgických výkonů, které jsou pak seskupeny a v počítačovém plánovacím systému označeny jako CHES75 (tabulka 2).

Tabulka 2. Torakotomické výkony zařazené pod mnemotechnickým označením CHES75

.

Mnemotechnické označení výkonu (přiřazené při rezervaci případu) . Provedený chirurgický výkon Předoperační diagnóza
CHES75 Levá torakotomie s klínovou resekcí Levá plíce uzel
CHES75 Pravá horní lobektomie Masáž pravého horního laloku
CHES75 Pravá torakotomie s resekcí pravého středního laloku Pravá arteriální žilní porucha
CHES75 Pravá torakotomie Léčba jater, Vrozená brániční kýla vpravo
CHES75 Levá torakotomie; odstranění mediastinální cysty Bronchogenní cysta (možná)
CHES75 Pravá torakotomie s pravostrannou pneumonektomií Karcinom pravé plíce
CHES75 Torakotomie s podvazem mezižeberní cévy Hematom hrudní dutiny; Konečné stadium onemocnění ledvin
CHES75 Pravá torakotomie; resekce pleurálních nádorů recidivující thymom
CHES75 Flexibilní fiberoptickábronchoskopie; sleeve pravá horní lobektomie Pravý endobronchiální karcinoidní tumor

Zdá se být kontraintuitivní, že široká škála případů torakotomie uvedených v tabulce 2 by byla všechna zaúčtována, jako by šlo o identické případy. Daná mnemotechnika pokrývá širokou škálu diagnóz a operačních strategií, protože požadavky, pokud jde o materiál a nástroje, jsou podobné. Srovnávání operačních časů v různých zařízeních pro účely srovnávání může být zavádějící, pokud mnemotechnické skupiny v jedné nemocnici nezahrnují stejné typy zákroků jako srovnávací nemocnice.

V nedávné studii se operační časy u podobných případů významně lišily mezi 10 nemocnicemi v 8 zemích. Ve skutečnosti byla druhá nejdelší průměrná doba operačního sálu o 50 % delší než druhá nejkratší průměrná doba operačního sálu jak u laparoskopické cholecystektomie, tak u lobektomie plic. Některé z rozdílů pozorovaných mezi těmito zeměmi lze vysvětlit přítomností dalšího personálu na operačním sále, nikoli však používáním indukčních místností nebo míst mimo operační sál k umístění periferních nervových blokád. Ačkoli taková místa byla ve studovaných nemocnicích hojně využívána, k úvodu do celkové anestezie u studovaných zákroků se nepoužívala.

Předpovídání délky trvání již probíhajícího případu

Každý den v nemocničním operačním sále správce na recepci telefonuje sestře na sále a ptá se jí: „Kolik času zbývá do konce vašeho případu?“ Sestra se ptá: „Kolik času zbývá do konce vašeho případu?“. Mezi důvody této otázky patří:

 • Snaha o přizpůsobení personálu pracovnímu vytížení tak, aby na sály, které se opožděně rozbíhají, byly přiděleny pohotovostní sestry a anesteziologové. Zpoždění bude nadměrnější v zařízeních s dlouhými pracovními dny, protože čím delší je den, tím větší je nejistota ohledně časů zahájení případů. Zpoždění nemusí nutně záviset na individuální délce předchozích případů nebo na relativním počtu dlouhých a krátkých případů. Zpoždění na jeden případ spíše roste s postupujícím dnem, protože se zvyšuje celková doba trvání předchozích případů.

 • Pomůže rozhodnout, zda přesunout případy „k následování“ z jednoho operačního sálu do druhého tak, aby případ „k následování“ začal včas v jiné místnosti, pokud se předchozí případ opozdí. Běžnou praxí v mnoha nemocnicích je přesouvání případů z jednoho operačního sálu na jiný ve snaze snížit zpoždění. Ačkoli se tím výrazně sníží zpoždění u několika málo případů, které jsou přesunuty, celkový průměrný přínos je malý, pokud se toto snížení zpoždění rozloží na všechny případy provedené v jednom dni. Aby měly zásahy významný dopad na nedochvilnost u značného počtu pacientů, musí se týkat velkého počtu případů. Dynamický rozvrh může být vytvořen na začátku každého dne a průběžně aktualizován novými časy začátku každého případu po kompenzaci zpoždění prvních případů a zkreslení délky trvání případu. Tyto revidované časy zahájení pak lze použít k určení, kdy má přijít další pacient, aby nemusel čekat déle, než je nutné. Minimalizace doby, po kterou musí pacienti čekat po příjezdu do nemocnice, je důležitým cílem vedoucího operačního sálu. Díky dynamickému plánu jsou časy začátků případů „k následování“ průběžně aktualizovány.

 • Ujistit se, že jsou k dispozici zásoby a vybavení potřebné pro další operaci.

Poprosit někoho na sále, aby provedl svůj nejlepší subjektivní odhad, nemusí být nejlepší způsob, jak odhadnout, kolik času zbývá do konce případu. Statistické metody mohou analyzovat dostupné historické údaje o délce trvání případu s cílem přesně předpovědět očekávanou dobu zbývající do konce případu. Za tímto účelem je informační systém operačního sálu naprogramován tak, aby ze serveru Anesthesia Information Management System automaticky získával údaje o totožnosti chirurga, plánovaném postupu a skutečném čase zahájení případu. (Takové systémy instaluje stále více akademických lékařských center v USA i v Evropě.) Poté budou průběžné bayesovské úpravy zbývajícího času odvozeny z toho, jak dlouho již případ probíhá.

Bayesovská analýza umožňuje kombinovat předchozí pozorování a nové informace a pomoci tak určit pravděpodobnost budoucí události. Analýza dat je v případě potřeby doplněna elektronickým dotazováním pracovníků operačních sálů na odhady zbývajícího času. Tyto dotazy jsou tím cennější, čím déle se případ opožďuje a čím méně, pokud vůbec, je k dispozici historických případů, které lze použít pro předpovědi.

Když se případ protáhne daleko za plánovaný čas ukončení, lze očekávat, že zbývající čas se sníží na nulu. Medián zbývajícího času pro opakování konkrétní naplánované operace však ve skutečnosti zůstává relativně konstantní. To se částečně vysvětluje tím, že postupně přibývá případů, které již byly dokončeny. Navíc případ, který trvá mimořádně dlouho, by mohl naznačovat, že prováděný zákrok není tím samým zákrokem, který byl původně objednán.

Případně mohou zpoždění způsobit intraoperační komplikace nebo jiné náhodné události. Pokud operační sál objedná více zdrojů (nové vybavení, retraktory, dalšího chirurga nebo krevní přípravky), naznačuje to, že případ bude trvat déle, než je naplánováno. Většina případů je naplánována tak, že bude proveden plán A, takže pokud dojde k realizaci plánu B, případ bude pravděpodobně probíhat nad předpokládaný čas. Jinými slovy, pokud je zjištěna změna chirurgického přístupu nebo anesteziologického postupu (např. na předoperační poradě), měl by se použít aktualizovaný odhad trvání případu. Takové aktualizace jsou často lepší než původní odhady.

Řízení nejistoty

Při odhadu trvání případu je důležité používat přesný postup (postupy), chirurgický tým a typ anestezie. Bylo by hezké odstranit veškerou nejistotu při předpovědi trvání chirurgického případu, ale nejistota přetrvává. Když se ptáme: „Jak dlouho bude případ trvat?“, očekáváme jedinou číselnou odpověď, například: „Do konce případu zbývá 68 minut“. Taková odpověď poskytuje „iluzi jistoty“, která živí lidskou emocionální potřebu jistoty, i když žádná neexistuje.

Pro některá rozhodnutí musí manažer operačního sálu zvážit nejkratší dobu, po kterou by případ mohl trvat. U jiných rozhodnutí musí manažer OR určit nejdelší dobu, po kterou by případ mohl trvat. Cílem vedoucího operačního sálu je přijmout nejistotu doby trvání operačního případu a pracovat na jejím zvládnutí.

Manažer operačního sálu může seřadit seznam případů každého chirurga na stejném operačním sále ve stejný den tak, že nejpředvídatelnější případ bude na prvním místě a nejméně předvídatelný (často nejdelší) případ na posledním.

Na sálech budoucnosti se pacienti nemusí objevit ve stejném, konstantním časovém předstihu před plánovanými operacemi. Spíše se bude čas, kdy je pacient instruován, aby se dostavil do nemocnice na operaci, měnit na základě charakteristik případu (případů), které ho čekají. Například pokud má pacient B následovat po případu A (který má známou dobu trvání a malou variabilitu), pak se pacient B nemusí dostavit s takovým předstihem před plánovaným časem zahájení. Pokud je pacient B naplánován, aby sledoval případ, který má nebo případy, které mají velmi nejisté trvání (např. Whippleův zákrok), instrukce pro pacienta B mohou znít, aby přišel dříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.