Informele groepen | Soorten | Functies | Voor- en nadelen

, Author

Hoe ontstaan informele groepen?

Informele groepen ontstaan in de organisatie als gevolg van de werking van sociale en psychologische krachten die op de werkplek werkzaam zijn. Informele groepen ontstaan los van het officieel voorgeschreven plan van de organisatie.

Informele groepen ontstaan snel op basis van vriendschap of een gemeenschappelijk belang dat al dan niet werkgerelateerd kan zijn. Er zijn informele groepen van werknemers. Een informele organisatie heeft de neiging zich te ontwikkelen wanneer de formele organisatie inefficiënt blijkt te zijn of wanneer zij er niet in slaagt te voldoen aan belangrijke psychologische en sociale wensen en verlangens van de leden in de werkomgeving.

Typen Informele Groepen

Op grond van hun kenmerken kunnen zij in vier groepen worden ingedeeld, namelijk,

  1. Apathetische groepen
  2. Erratische groepen
  3. Strategische groepen, en;
  4. Conservatieve groepen.

1. Apathische groepen zijn het minst actief, hebben de minste grieven en ondernemen geen gecoördineerde actie tegen het management. Zij worden gekenmerkt door verstrooid en onaanvaard leiderschap, gebrek aan cohesie, interne verdeeldheid en conflict en onderdrukte ontevredenheid.

2. Grillige groepen worden gekenmerkt door snelle ontvlambaarheid, slechte controle, inconsistent gedrag, gecentraliseerd autocratisch leiderschap en vakbondsvormende activiteiten.

3. Strategische groepen worden gekenmerkt door goed geplande en consistente grieven. Zij gedragen zich als gewiekste, berekenende groepen die het management voortdurend onder druk zetten om aandacht te schenken aan hun problemen.

4. Conservatieve groepen worden gekenmerkt door gematigde interne eenheid, beperkte druk voor zeer specifieke doelstellingen en een gevoel van zelfverzekerdheid.

Dalton heeft informele groepen ingedeeld in drie categorieën, te weten: horizontaal, verticaal en gemengd.

  • Horizontale groepen bestaan uit leden die min of meer tot dezelfde rang behoren en in zijdelingse relatie tot elkaar staan.
  • Verticale groepen hebben leden die tot een en dezelfde afdeling behoren en in superieur-ondergeschikte verhouding tot elkaar staan.
  • Het lidmaatschap van gemengde groepen wordt ontleend aan mensen die werkzaam zijn in verschillende afdelingen en op verschillende niveaus van hiërarchie.

Functies van formele groepen

Informele organisaties bestaan omdat zij bepaalde gewenste functies voor hun leden vervullen. Informele groepen helpen hun leden bij het vervullen van de volgende behoeften door hun groepslidmaatschap

1. Behoefte aan affiliatie,

2. Behoefte om een gevoel van identiteit te vestigen en het zelfrespect te vergroten,

3. Behoefte aan veiligheid,

4. Behoefte om hun overtuigingen en waarden te valideren,

5. Behoefte aan hulp bij het oplossen van werkproblemen,

6. Behoefte aan het verkrijgen van informatie, en

7. Behoefte aan steun voor individuele innovatie en originaliteit.

Voordelen van formele groepen

De verschillende voordelen van informele groepen kunnen als volgt worden geschetst:

1. Informele groepen scheppen een aangename werkomgeving voor hun leden.

2. Aan alle behoeften en verlangens van de leden wordt gemakkelijk voldaan.

3. De werkprestaties worden gemakkelijker door de onderlinge samenwerking.

4. Zij bieden psychologische steun aan hun leden.

5. Communicatie wordt vergemakkelijkt.

6. Er worden groepsnormen voor prestaties vastgesteld.

7. De behoefte aan nauwlettend toezicht wordt ook geminimaliseerd.

8. Groepen leiden tot organisatie en ontwikkeling, en vergemakkelijken onderzoek en innovatie.

9. Groepscohesie vermindert personeelsverloop en ziekteverzuim.

10. Het ontwikkelt groepsgeest en trots.

11. Leden van zeer samenhangende groepen voelen zich minder nerveus.

12. Grapevine vult de officiële communicatie aan en vult deze aan.

13. Groepen helpen hun leden te vrijwaren van druk van buitenaf.

Nadelen van informele groepen

Enkele nadelen van informele organisaties zijn als volgt:

1. Informele groepen stellen vaak productienormen vast die beneden de fysieke mogelijkheden van hun leden liggen.

2. Groepen dringen aan op het naleven van de groepsnormen.

3. Groepscohesie belemmert de acceptatie van nieuwe werknemers.

4. Groepen verbergen hun innovaties vaak voor het management en nemen ze in eigen belang over.

5. Groepen verzetten zich vaak tegen het beleid en de procedures van het management.

6. Groepen verspreiden vaak geruchten die de goede werking van de organisatie beïnvloeden.

7. Groepen eisen vaak een prijs voor samenwerking.

8. Jurisdictiegeschillen tussen groepen leveren problemen op voor het management.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.