Jesus Prayed for the Unity of His Disciples

, Author

Eenheid in de kerk is niet gemakkelijk te bereiken. In feite is de christelijke kerk vanaf haar ontstaan in veel opzichten gekenmerkt door verdeeldheid. De controverse over de opname van heidenen in de eerste eeuw, ketterij in de eerste eeuwen na de dagen van de apostelen, de holocaust in Nazi-Duitsland, slavernij en Jim Crow in de V.S. suggereren dat de Kerk van Jezus Christus te lang onverenigd is geweest. Helaas duurt deze verdeeldheid vandaag de dag in veel kerken voort over ernstige, dwaze en zelfs onbijbelse zaken. Sommige kerken zijn verdeeld geraakt over ras, de muziekstijl, kleine meningsverschillen met de voorganger, of vanwege kliekjes binnen de kerk.

Christenen moeten echter onthouden, dat wanneer er goddeloze verdeeldheid in de kerk is, het moeilijk is voor de wereld om te zien dat wij van Jezus houden en dat God van ons houdt. Jezus bad dat de wereld zou weten dat wij Hem kennen door onze liefde voor elkaar, en door onze eenheid met elkaar in het evangelie. In Johannes 17 bidt Jezus voor zijn discipelen in de eerste eeuw, en voor de toekomstige discipelen na zijn dood en verrijzenis. Eén kenmerk van zijn gebed was eenheid onder zijn discipelen (Johannes 17:11, 21-23- lees 17:11, 20- 21).

Wat is eenheid?

Voordat we Jezus’ gebed om eenheid in deze tekst gaan ontleden, wil ik eerst eenheid definiëren. Eenheid is geen eenstemmigheid. Dat wil zeggen, Jezus bedoelt niet dat zijn discipelen het altijd over alles eens zullen zijn. Ik ben een UK-fan. Veel christenen zijn dat niet. Ik ben geen dispensationalist, maar sommige christenen zijn dat wel. Toch zou ik willen beweren dat het mogelijk is om het over deze zaken oneens te zijn, en toch samen te werken in de eenheid van de Geest in de band van vrede in het streven naar eenheid onder de christenen. Eenheid, zoals Jezus daarvoor bidt, heeft dan betrekking op het geduldig streven naar harmonie onder zijn discipelen tot welzijn van de kerk, tot eer van de Vader en de Zoon, en tot heil van zondaars, zelfs als de kerk het over bepaalde belangrijke zaken niet eens is.

Context van Johannes 17

Johannes 17 vindt plaats aan het eind van Jezus’ bediening in het evangelie van Johannes, voordat Hij wordt gearresteerd, gekruisigd, en herrijst. Hij bidt in dit hoofdstuk voor de volgende dingen.

1. Ten eerste bidt Jezus dat de Vader Zichzelf zou verheerlijken door zijn Zoon te verheerlijken, zodat zij die de Vader aan Jezus heeft gegeven het eeuwige leven zouden ontvangen (17:2-4).

2. Ten tweede bidt Jezus dat de Vader Hem na de opstanding zou verheerlijken met de heerlijkheid die Hij bij de Vader had vóór de incarnatie, en voordat de wereld geschapen was (17:5).

3. Ten derde bidt Jezus dat de Vader zijn discipelen ervoor zal bewaren van Jezus af te vallen, opdat zij één zullen zijn zoals Hij en de Vader één zijn, zodat de wereld zal geloven dat God Jezus naar de wereld heeft gezonden om haar van haar zonden te verlossen (17:11, 20-23).

4. Ten vierde bidt Jezus dat zijn discipelen vreugde zullen hebben (17:13).

5. Ten vijfde bidt Jezus dat God zijn discipelen zal beschermen tegen de duivel (17:15-16).

6. Jezus bidt dat God zijn discipelen zal heiligen, d.w.z. heilig maken, door middel van zijn Woord (17:17-18).

Gezamenlijkheid

Dit is een opzienbarend gebed. Het model van de christen voor eenheid is Jezus en de Vader. Jezus heeft deze eenheid door het hele Evangelie heen genoemd. In Johannes 5:19, zegt Jezus dat hij doet wat hij zijn Vader ziet doen. In Johannes 6:35, zegt Jezus dat iedereen die van de Vader gehoord en geleerd heeft, tot Hem zal komen. In Johannes 10:30 zegt Jezus: “Ik en de Vader zijn één.” Dit betekent niet dat zij dezelfde mensen zijn, want Jezus is de Zoon en niet de Vader. Maar de Vader en de Zoon zijn verenigd. Er is continuïteit tussen de Vader en de Zoon. Op een soortgelijke manier moet er continuïteit en harmonie zijn onder het volk van God.

De evangeliserende aard van de eenheid van de christenen (17:20-23)

Vaak vragen christenen zich af waarom bepaalde mensen weigeren door geloof op Jezus te vertrouwen. Er zijn allerlei ingewikkelde antwoorden op die vraag. Maar één antwoord is vanwege de verdeeldheid binnen de kerk. Ter verduidelijking: verdeeldheid in de kerk vrijwaart ongelovigen niet van Gods oordeel als zij weigeren Jezus te volgen. Maar verdeeldheid in de kerk is wel een reden waarom sommige mensen van het christelijk geloof worden weggeduwd. Wanneer kerken vechten, kibbelen en verdeeld zijn, bieden zij geen stimulans voor ongelovigen om tot geloof in Jezus te komen.

Praktische toepassingen

Wat moet christenen leiden in hun streven naar eenheid? Antwoord: (1) de bijbel, (2) de Geest, en (3) de leer. Onze voorkeuren zijn belangrijk voor ons, maar zij mogen geen bron van verdeeldheid zijn onder het volk van God als het onbijbelse voorkeuren zijn. Hoe zit het met de doctrine? Er gaan momenteel veel stemmen uit verschillende richtingen die verdeeldheid zaaien onder het volk van God. Ik bid dat God Jezus’ gebed verhoort en eenheid schenkt onder zijn volgelingen, zodat ongelovigen tot geloof in Christus worden getrokken.

Foto credit: cogitoergodoleo via VisualHunt.com / CC BY

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.