Negative Affectivity

, Author

3 Current Research

In de Verenigde Staten vormde de New York Longitudinal Study (NYLS) van Thomas, Chess, en collega’s de basis voor veel van het recente onderzoek naar temperament bij kinderen (Thomas en Chess 1977). Ouders van baby’s tussen twee en zes maanden oud werden geïnterviewd over het gedrag van hun kinderen in een grote verscheidenheid aan situaties. Een inhoudsanalyse van de interviewinformatie over de eerste 22 baby’s leverde negen dimensies van temperamentvariabiliteit op: activiteitsniveau, ritmiek, benaderen en terugtrekken, aanpassingsvermogen, drempel, intensiteit, stemming, afleidbaarheid, en aandachtsspanne- volharding. De doelen van de NYLS waren voornamelijk klinisch, en er werd geen poging gedaan om deze dimensies conceptueel van elkaar te onderscheiden. Niettemin werden talrijke ouderrapportage vragenlijsten ontwikkeld op basis van de negen dimensies van de NYLS.

Als resultaat van recenter onderzoek zijn echter belangrijke herzieningen van de NYLS lijst voorgesteld (Rothbart en Bates 2000). Zowel factoranalytisch onderzoek met behulp van NYLS-items, als onderzoek volgens een meer rationele benadering zoals die van Rothbart, hebben een kortere lijst van temperamentsdimensies geïdentificeerd. Deze dimensies omvatten positief affect en benadering (extraversie of surgency), angstigheid, woede/frustratie, aandachtsoriëntatie, en uitvoerende aandacht (effortful control). Deze dimensies zijn bijzonder interessant omdat zij evolutionair geconserveerde affectieve-motiverende en aandachtssystemen zijn. Ze dienen adaptieve functies, en kunnen zowel bij niet-menselijke dieren als bij de menselijke soort worden waargenomen (Panksepp 1998).

In factor-analytische studies van door ouders gerapporteerd temperament in de kindertijd, worden vaak drie tot vier brede factoren gevonden (Rothbart en Bates 2000). De eerste daarvan is surgency of extraversie, waaronder activiteitenniveau, sociabiliteit, impulsiviteit, en genot van plezier met een hoge intensiteit. De tweede is negatieve affectiviteit, waaronder angst, woede/frustratie, ongemak, en verdriet, en de derde is moeizame controle, waaronder aandacht richten en verschuiven, remmende controle, perceptuele gevoeligheid, en plezier van lage intensiteit.

Huidig onderzoek naar temperament in de kindertijd maakt gebruik van door ouders gerapporteerde vragenlijsten, laboratorium evaluaties van gedragsmatige en psychofysiologische reacties van kinderen op gestandaardiseerde stimuli, en observaties van het gedrag van kinderen thuis of op school. Met deze informatie is het mogelijk geweest om de ontwikkeling van temperamentsystemen te bestuderen, en om temperamentvol functioneren te relateren aan andere belangrijke uitkomsten. Deze omvatten de ontwikkeling van empathie en geweten, de ontwikkeling van gedragsproblemen, de aanpassingen van kinderen aan de klas, hun gevoeligheid voor drugs- en alcoholmisbruik, en hun kans op ongelukken.

Ontwikkelingsonderzoek geeft ook aan dat de emotionele systemen van temperament en reactieve aandachtsoriëntatie op hun plaats zijn voor de ontwikkeling van executieve aandacht (Rothbart en Bates 2000). Bij pasgeborenen kunnen individuele verschillen in prikkelbaarheid en oriëntatie worden waargenomen, en met twee tot drie maanden vertonen zuigelingen duidelijke positieve reacties op stimulatie. Vroege vormen van wat later extraversie of surgency zal worden genoemd, zijn aanwezig in het glimlachen en lachen en de snelle toenadering van zuigelingen, en metingen van toenaderingsneigingen en glimlachen en lachen op deze vroege leeftijd voorspellen de extraverte neigingen van kinderen op zeven jaar. Gedurende de vroege ontwikkeling lijken kinderen die meer extravert zijn ook vatbaarder voor woede en frustratie.

Met vier maanden voorspellen individuele verschillen in de onrust en lichaamsbewegingen van zuigelingen bij stimulatie latere angst en gedragsremming. Met zes maanden is het ook mogelijk om de door ouders gerapporteerde frustratie en boosheid van zevenjarige kinderen te voorspellen aan de hand van de reacties van de zuigeling op speelgoed dat buiten bereik of achter een plastic barrière ligt. De gedragsmatige toenaderingsneiging van zuigelingen manifesteert zich met zes maanden ook in hun latentie om voorwerpen te grijpen.

Het begin van angst of gedragsremming in het laatste kwart van het eerste levensjaar lijkt tegengesteld te werken aan de toenaderingsneiging van de zuigeling, zodat sommige zuigelingen die voorheen snel nieuwe voorwerpen benaderden, nu vertraagd reageren op nieuwe stimuli, en misschien zelfs helemaal niet benaderen. Zij kunnen ook angst vertonen voor mogelijk bedreigende voorwerpen. Net als bij de toenaderingsneiging, vertonen individuele verschillen in angstgerelateerde gedragsremming een aanzienlijke stabiliteit gedurende de kindertijd en zelfs tot in de adolescentie (Kagan 1998). Longitudinaal onderzoek heeft stabiliteit van angstgerelateerde inhibitie gerapporteerd van twee tot acht jaar, en van de kleuterperiode tot de leeftijd van 18.

Vreesgerelateerde controle van gedrag kan worden gezien in de vroege ontwikkeling van het geweten (Kochanska 1997). Angstige kinderen hebben meer kans om vroege tekenen van geweten te vertonen. Bovendien ontwikkelen angstige kinderen van wie de moeder zachte discipline gebruikt, vermoedelijk inspelend op de neiging van het kind om angstige toestanden te ervaren, een sterk geïnternaliseerd geweten. Angstigere kinderen zijn later ook empathischer en gevoelig voor schuldgevoelens. Angst kan dus gezien worden als een basis controle mechanisme dat een belangrijke rol speelt bij socialisatie.

Naast de remmende controle door angst, levert een zich later ontwikkelend aandachtssysteem een cruciale bijdrage aan socialisatie. Wanneer de uitvoerende of inspannende aandacht zich ontwikkelt in het tweede of derde levensjaar en daarna, kunnen individuen hun aandacht vrijwillig inzetten, waardoor zij hun meer reactieve neigingen kunnen reguleren (Posner en Rothbert 2000, Ruff en Rothbart 1996). In situaties waarin onmiddellijke benadering niet is toegestaan, kunnen kinderen bijvoorbeeld hun aandacht beperken tot de belonende eigenschappen van een stimulus, waardoor ze de verleiding weerstaan en de bevrediging uitstellen. Evenzo kunnen kinderen, wanneer ze geconfronteerd worden met een bedreigende prikkel, hun angst inperken door aandacht te schenken aan omgevingsbronnen van zowel veiligheid als bedreiging. In beide gevallen stellen individuele verschillen in aandacht kinderen in staat hun meer reactieve neigingen te onderdrukken, extra informatiebronnen op te nemen en efficiëntere strategieën te plannen om ermee om te gaan. Deze capaciteiten worden “effortful control” genoemd, en zij verwijzen naar temperamentvolle kenmerken die los staan van extraversie/surgency en de negatieve emoties. Onderzoek wijst op een zekere stabiliteit van individuele verschillen in de controle van de inspanning tijdens de kindertijd. Bijvoorbeeld, het aantal seconden dat kleuters wachten op beloningen die fysiek aanwezig zijn, voorspelt de door ouders gerapporteerde oplettendheid en concentratievermogen van kinderen als adolescenten.

Bij oudere kinderen en volwassenen wordt temperament vaak bestudeerd door zelfrapportage, waardoor zowel intern ervaren gevoelens als gedrag kunnen worden geanalyseerd. De zelfrapportagemethode wordt ook vaak gebruikt in de studie van persoonlijkheid bij volwassenen. In onderzoek bij volwassenen zijn sterk gedifferentieerde schalen die temperament beoordelen geanalyseerd op factoren, wat factoren oplevert die erg lijken op die gevonden in Big Five of Five Factor Model onderzoek naar persoonlijkheid bij volwassenen (Rothbart et al. 1981). De Big Five persoonlijkheidsfactoren zijn afgeleid uit onderzoek dat gebruik maakt van trait-descriptieve adjectieven, volgens de hypothese dat significante individuele verschillen worden gerepresenteerd in het lexicon, dat wil zeggen, in de woorden die mensen gebruiken om anderen en zichzelf te beschrijven. Het vijf-factorenmodel is voortgekomen uit factoranalyses van grote aantallen zelfrapportage-items over persoonlijkheid. Er is nu aanzienlijke overeenstemming over vijf brede persoonlijkheidsfactoren die uit deze methode zijn afgeleid, waaronder extraversie, eensgezindheid, consciëntieusheid, neuroticisme, en openheid voor ervaring.

In onderzoek waarbij zelfrapportages van volwassenen worden gebruikt op schalen die temperamentvolle reactiviteit en zelfregulatie beoordelen, zijn drie resulterende factoren vergelijkbaar met die gevonden bij kinderen en met metingen van de Grote Vijf persoonlijkheidsfactoren. Deze omvatten temperamentvolle surgency of extraversie, positief gerelateerd aan persoonlijkheidsextraversie; negatieve affectiviteit, gerelateerd aan neuroticisme; en moeizame controle, gerelateerd aan consciëntieusheid. Daarnaast is de zelf-gerapporteerde temperamentvolle oriëntatie op externe en interne stimuli gerelateerd aan persoonlijkheid openheid voor ervaring, en temperamentvolle affiliativiteit aan persoonlijkheid agreeableness. De structuren die naar voren komen uit temperamentsonderzoek – gebruik makend van basale psychologische processen van affect, arousal en aandacht – en uit persoonlijkheidsonderzoek – gebruik makend van een lexicale of persoonlijkheidsschaal analyse – zijn dus nauw verwant. Omdat individuele temperamentverschillen gebaseerd zijn op fundamentele psychologische en neurale processen en al vroeg in het leven aanwezig zijn, suggereren deze bevindingen dat vroege temperamentvolle predisposities een kern kunnen vormen waaromheen de zich later ontwikkelende persoonlijkheid zal worden gebouwd.

Zoals hierboven opgemerkt, zijn temperamentsystemen evolutionair geconserveerd. Het is interessant dat recent onderzoek heeft gepoogd ‘persoonlijkheids’-constructies toe te passen op studies van niet-menselijke soorten. Een overzicht van factoren geïdentificeerd in studies van twaalf niet-menselijke soorten heeft steun gevonden voor factoren van extraversie, waaronder energie en enthousiasme; neuroticisme, waaronder negatieve affectiviteit en nervositeit; aangenaamheid, waaronder altruïsme en genegenheid; en openheid, waaronder originaliteit en ruimdenkendheid (Gosling en John 1999). Deze worden waargenomen bij chimpansees, apen, hyena’s, honden en katten. Verscheidene geteste soorten gaven geen bewijs van aandachtige openheid, en bewijs voor individuele verschillen in consciëntieusheid werd alleen gerapporteerd bij chimpansees. Het lijkt waarschijnlijk dat deze studies, hoewel bestempeld als persoonlijkheidsstudies, uitkomen bij de evolutionair geconserveerde temperamentsystemen die bestudeerd worden in het humane temperamentsonderzoek. Bovendien, omdat niet alle capaciteiten gedeeld lijken te worden over de soorten heen, in het bijzonder consciëntieusheid of inspanningsgerichte controle, kunnen we belangrijke fylogenetische verschillen in temperament onderkennen. Bijvoorbeeld, de capaciteit voor effortful control, wanneer gekoppeld aan taal, biedt mogelijkheden voor zelfregulatie van reactieve systemen bij mensen die niet aanwezig zijn bij andere soorten.

Vorderingen in neurowetenschappelijke beeldvormingstechnologie en in onze kennis van hersennetwerken die ten grondslag liggen aan emoties en aandacht zijn een extra bron van informatie geweest voor studenten van temperament en ontwikkeling. Er is nu gedetailleerde kennis van netwerken die angst en zowel reactieve oriëntatie als inspanningsgerichte aandacht ondersteunen (Rothbart en Bates 2000). Omdat beeldvormende studies onderzoekers in staat stellen om taken te identificeren die deze hersennetwerken activeren, is het mogelijk om deze taken aan te passen aan kinderen van verschillende leeftijden om zo de ontwikkeling van een temperamentsysteem te bestuderen (Posner en Rothbart 2000). Deze marker-taak benadering is gebruikt in de studie van de ontwikkeling van aandachtsoriëntatie en inspanningscontrole, maar het is waarschijnlijk dat marker-taken kunnen worden gebruikt om veel aanvullende individuele verschillen te beoordelen. In laat twintigste-eeuws onderzoek, waren marker taken van inspanningsgerichte aandacht in het laboratorium positief gerelateerd aan de rapporten van ouders over het vermogen van kinderen om aandacht en emotie te controleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.