Negative Affectivity

, Author

3 Current Research

W USA, New York Longitudinal Study (NYLS) przeprowadzone przez Thomasa, Chessa i współpracowników stanowiło podstawę dla wielu ostatnich badań nad temperamentem u dzieci (Thomas i Chess 1977). Rodzice niemowląt w wieku od dwóch do sześciu miesięcy byli pytani o zachowanie swoich dzieci w różnych sytuacjach. Analiza treści wywiadów dotyczących pierwszych 22 niemowląt pozwoliła na wyodrębnienie dziewięciu wymiarów zmienności temperamentu: poziomu aktywności, rytmiczności, podejścia-wycofania, zdolności adaptacyjnych, progu, intensywności, nastroju, rozproszenia uwagi oraz trwałości uwagi. Cele NYLS były głównie kliniczne i nie podjęto żadnej próby koncepcyjnego rozróżnienia tych wymiarów między sobą. Niemniej jednak opracowano liczne kwestionariusze raportów rodzicielskich oparte na dziewięciu wymiarach NYLS.

W wyniku nowszych badań zaproponowano jednak poważne zmiany w liście NYLS (Rothbart i Bates 2000). Zarówno badania czynnikowo-analityczne wykorzystujące pozycje NYLS, jak i badania oparte na bardziej racjonalnym podejściu, takie jak te prowadzone przez Rothbarta, zidentyfikowały krótszą listę wymiarów temperamentu. Wymiary te obejmują pozytywny afekt i podejście (ekstrawersja lub chiralność), bojaźliwość, gniew/frustrację, orientację na uwagę i uwagę wykonawczą (kontrola wysiłkowa). Wymiary te są szczególnie interesujące, ponieważ są ewolucyjnie konserwowanymi systemami afektywno-motywacyjnymi i uwagowymi. Pełnią one funkcje adaptacyjne i można je zaobserwować zarówno u zwierząt pozaludzkich, jak i u człowieka (Panksepp 1998).

W badaniach czynnikowo-analitycznych nad temperamentem zgłaszanym przez rodziców w dzieciństwie, często występują trzy do czterech czynników (Rothbart i Bates 2000). Pierwszym z nich jest chwiejność lub ekstrawersja, która obejmuje poziom aktywności, towarzyskość, impulsywność i czerpanie przyjemności o wysokiej intensywności. Drugi to negatywna afektywność, obejmująca strach, gniew/frustrację, dyskomfort i smutek, a trzeci to kontrola wysiłkowa, obejmująca koncentrację i zmianę uwagi, kontrolę hamującą, wrażliwość percepcyjną i przyjemność o niskiej intensywności.

Obecne badania nad temperamentem w dzieciństwie wykorzystują kwestionariusze raportowane przez rodziców, laboratoryjne oceny behawioralnych i psychofizjologicznych reakcji dzieci na standardowe bodźce oraz obserwacje zachowania dzieci w domu lub szkole. Dzięki tym informacjom możliwe było zbadanie rozwoju systemów temperamentalnych i powiązanie funkcjonowania temperamentalnego z innymi ważnymi rezultatami. Obejmują one rozwój empatii i sumienia, rozwój problemów z zachowaniem, przystosowanie dzieci do życia w klasie, ich podatność na nadużywanie narkotyków i alkoholu oraz podatność na wypadki.

Badania rozwojowe wskazują również, że systemy emocjonalne temperamentu i reaktywnej orientacji uwagi są na miejscu przed rozwojem wykonawczej uwagi wysiłkowej (Rothbart i Bates 2000). U noworodka można zaobserwować indywidualne różnice w drażliwości i orientacji, a w wieku dwóch do trzech miesięcy niemowlęta wykazują wyraźne pozytywne reakcje na stymulację. Wczesne formy tego, co później zostanie nazwane ekstrawersją lub chiralnością, są obecne w uśmiechu, śmiechu i szybkim podchodzeniu niemowląt, a pomiary tendencji do podchodzenia oraz uśmiechu i śmiechu w tym wczesnym wieku pozwalają przewidzieć ekstrawertyczne tendencje dzieci w wieku siedmiu lat. Przez cały wczesny rozwój, dzieci, które są bardziej ekstrawertyczne również wydają się być bardziej podatne na złość i frustrację.

W wieku czterech miesięcy, indywidualne różnice w niemowląt „niepokoju i ruchów ciała do stymulacji przewidzieć późniejszy strach i hamowanie zachowania. W wieku sześciu miesięcy można również przewidzieć frustrację i złość u siedmioletnich dzieci, zgłaszane przez rodziców, na podstawie reakcji niemowląt na zabawki znajdujące się poza zasięgiem lub za plastikową barierą. Niemowlęta „tendencje behawioralne podejście są również przejawia się w sześciu miesięcy w ich opóźnienie, aby osiągnąć i chwycić objects.

Początek strachu lub hamowania zachowań w ostatnim kwartale pierwszego roku życia wydaje się działać w opozycji do niemowlęcia tendencji podejścia, tak, że niektóre niemowlęta, które wcześniej szybko zbliżył nowe obiekty są teraz spowolniony w ich odpowiedzi na nowe bodźce, i może nie podejść w ogóle. Mogą one również wykazywać niepokój w stosunku do potencjalnie zagrażających obiektów. Podobnie jak w przypadku tendencji do podchodzenia, indywidualne różnice w hamowaniu zachowań związanych z lękiem wykazują znaczną stabilność w dzieciństwie, a nawet w okresie dojrzewania (Kagan 1998). Badania podłużne wykazały stabilność hamowania lękowego od dwóch do ośmiu lat oraz od okresu przedszkolnego do 18 roku życia.

Kontrola zachowania związana z lękiem może być widoczna we wczesnym rozwoju sumienia (Kochańska 1997). Dzieci lękliwe są bardziej skłonne do wykazywania wczesnych oznak sumienia. Ponadto, bojaźliwe dzieci, których matki używają łagodnej dyscypliny, przypuszczalnie wykorzystując tendencję dziecka do doświadczania stanów lękowych, rozwijają wysoce zinternalizowane sumienie. Bardziej bojaźliwe niemowlęta mają też później tendencję do empatii i są podatne na reakcje poczucia winy. Strach może być zatem postrzegany jako podstawowy mechanizm kontrolny, który ma istotny wpływ na socjalizację.

Poza kontrolą hamującą zapewnianą przez strach, rozwijający się później system uwagi wnosi istotny wkład w socjalizację. Ponieważ uwaga wykonawcza lub wysiłkowa rozwija się w drugim lub trzecim roku życia i później, jednostki mogą dobrowolnie rozlokować swoją uwagę, co pozwala im regulować swoje bardziej reaktywne tendencje (Posner i Rothbert 2000, Ruff i Rothbart 1996). Na przykład w sytuacjach, w których nie jest dozwolone natychmiastowe podejście, dzieci mogą ograniczyć swoją uwagę do nagradzających właściwości bodźca, opierając się w ten sposób pokusie i opóźniając gratyfikację. Podobnie w sytuacji zagrożenia, dzieci mogą ograniczyć swój strach, zwracając uwagę na środowiskowe źródła bezpieczeństwa, jak i zagrożenia. W obu tych przykładach różnice indywidualne w zakresie uwagi pozwalają dzieciom tłumić ich bardziej reaktywne tendencje, przyjmować dodatkowe źródła informacji i planować bardziej efektywne strategie radzenia sobie. Zdolności te określane są mianem kontroli wysiłkowej i odnoszą się do cech temperamentu, które są odmienne od ekstrawersji/pobudliwości i negatywnych emocji. Badania wskazują na pewną stabilność różnic indywidualnych w kontroli wysiłkowej w okresie dzieciństwa. Na przykład liczba sekund opóźnienia przez dzieci w wieku przedszkolnym w oczekiwaniu na nagrody, które są fizycznie obecne, przewidywała raportowaną przez rodziców uważność dzieci i zdolność do koncentracji jako nastolatków.

W starszych dzieciach i dorosłych temperament jest często badany poprzez autoreferaty, co pozwala na analizę wewnętrznie doświadczanych uczuć, jak również zachowań. Metoda samokontroli jest również często stosowana w badaniach osobowości dorosłych. W badaniach nad dorosłymi, wysoce zróżnicowane skale oceniające temperament poddano analizie czynnikowej, uzyskując czynniki bardzo podobne do tych, które znaleziono w badaniach nad osobowością dorosłych według modelu Wielkiej Piątki lub modelu pięcioczynnikowego (Rothbart i in. 1981). Czynniki Wielkiej Piątki zostały wyprowadzone z badań z użyciem przymiotników opisujących cechy, zgodnie z hipotezą, że istotne różnice indywidualne będą reprezentowane w leksykonie, czyli w słowach, których ludzie używają do opisywania innych i siebie. Model pięcioczynnikowy wyłonił się z analiz czynnikowych dużej liczby pozycji samoopisu osobowości. Obecnie istnieje znaczna zgodność co do pięciu szerokich czynników osobowości uzyskanych tą metodą, w tym ekstrawersji, ugodowości, sumienności, neurotyczności i otwartości na doświadczenie.

W badaniach wykorzystujących autoprezentacje dorosłych do skal oceniających reaktywność temperamentalną i samoregulację, trzy uzyskane czynniki są podobne do tych znalezionych u dzieci i do miar czynników Wielkiej Piątki osobowości. Obejmują one temperamentalną chwiejność lub ekstrawersję, pozytywnie związaną z ekstrawersją osobowości; negatywną afektywność, związaną z neurotycznością; oraz kontrolę wysiłku, związaną z sumiennością. Ponadto, samoopisowa temperamentalna orientacja na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne jest związana z otwartością na doświadczenie, a temperamentalna afiliacyjność z ugodowością osobowości. Tak więc struktury wyłaniające się z badań nad temperamentem – wykorzystujące podstawowe procesy psychologiczne afektu, pobudzenia i uwagi – oraz z badań nad osobowością – wykorzystujące analizę leksykalną lub skalę osobowości – są ze sobą ściśle powiązane. Ponieważ temperamentalne różnice indywidualne opierają się na podstawowych procesach psychologicznych i neuronalnych i są obecne we wczesnym okresie życia, odkrycia te sugerują, że wczesne predyspozycje temperamentalne mogą tworzyć rdzeń, wokół którego będzie budowana później rozwijająca się osobowość.

Jak zauważono powyżej, systemy temperamentalne są ewolucyjnie konserwowane. Interesujące jest to, że ostatnie badania próbowały zastosować konstrukty „osobowości” do badań nad gatunkami innymi niż człowiek. Przegląd czynników zidentyfikowanych w badaniach nad dwunastoma gatunkami zwierząt innych niż człowiek wykazał poparcie dla czynników ekstrawersji, w tym energii i entuzjazmu; neurotyczności, w tym negatywnego afektu i nerwowości; ugodowości, w tym altruizmu i przywiązania; oraz otwartości, w tym oryginalności i otwartości umysłu (Gosling i John 1999). Są one widoczne u szympansa, małpy, hieny, psa i kota. Kilka badanych gatunków nie dało dowodów na otwartość uwagi, a dowody na różnice indywidualne w sumienności odnotowano tylko u szympansów. Wydaje się prawdopodobne, że badania te, choć określane jako badania osobowości, docierają do ewolucyjnie konserwowanych systemów temperamentalnych badanych w badaniach nad temperamentem u ludzi. Ponadto, ponieważ nie wszystkie zdolności wydają się być wspólne dla wszystkich gatunków, zwłaszcza sumienność czy kontrola wysiłkowa, możemy rozpoznać ważne filogenetyczne różnice w temperamencie. Na przykład zdolność do kontroli wysiłku, gdy jest połączona z językiem, daje możliwości samoregulacji systemów reaktywnych u ludzi, które nie są obecne u innych gatunków.

Postępy w technologii obrazowania neurobiologicznego i w naszej wiedzy na temat sieci mózgowych leżących u podstaw emocji i uwagi były dodatkowym źródłem informacji dla studentów zajmujących się temperamentem i rozwojem. Istnieje obecnie szczegółowa wiedza na temat sieci obsługujących strach, jak również zarówno reaktywną orientację, jak i wysiłkową uwagę (Rothbart i Bates 2000). Ponieważ badania obrazowe pozwalają badaczom na identyfikację zadań, które aktywują te sieci mózgowe, możliwe jest dostosowanie tych zadań do dzieci w różnym wieku w celu zbadania rozwoju systemu temperamentalnego (Posner i Rothbart 2000). To podejście oparte na zadaniach znacznikowych zostało wykorzystane w badaniach nad rozwojem orientacji uwagi i kontroli wysiłkowej, ale prawdopodobnie zadania znacznikowe mogą być wykorzystane do oceny wielu dodatkowych różnic indywidualnych. W badaniach z końca XX w. zadania markerowe uwagi wysiłkowej w laboratorium były pozytywnie związane z raportami rodziców na temat zdolności dzieci do kontrolowania uwagi i emocji.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.